MEDLEMSBETINGELSER

1. GENERELT

Ved min oprettelse af et medlemskab i ProRepubliQ tilkendegiver jeg at have læst og accepteret betingelserne for medlemskabet. Aftaler om medlemskab indgås mellem dit valgte ProRepubliQ center (Herefter ProRepubliQ) samt dig som privatperson (herefter Medlemmet). Alle juridiske aftaler vedr. medlemskab og abonnement, tegnes eksklusivt mellem disse parter. ProRepubliQ er dataansvarlig og jeg er indforstået med, at mine data vil blive registreret i ProRepubliQs medlemssystem for entydigt identifikation. Mine data vil alene blive videregivet til tredjepart i forbindelse med oprettelsen af en betalingsaftale, såfremt dette kræves. Som medlem har jeg mulighed for at få indsigt i de registrerede oplysninger. Ved krav om skriftlig indsigt opkræves et gebyr på 10 kr. for hver påbegyndte side. Når et medlemskab oprettes i ProRepubliQ, samt når medlemmet benytter sig af ProRepubliQ´s øvrige tjenester eller foretager tilkøb, indsamler ProRepubliQ personlige oplysninger om medlemmet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatapolitik, som kan tilgås her

2. MEDLEMSKABET

2.1 VILKÅR FOR OPRETTELSE AF MEDLEMSKAB

Et medlemskab er personligt, og kan ikke benyttes af andre end medlemmet. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bank, kontonummer mv. skal øjeblikkeligt meddeles til ProRepubliQ. Det er medlemmets ansvar, at ProRepubliQ til hver en tid har medlemmets korrekte kontaktoplysninger.

Der kan tages billede ved indmeldelse, Billedet gemmes af ProRepubliQ sammen med medlemmets andre personoplysninger. Billedet bruges til genkendelse af medlemmet.

2.2 STUDERENDE

Personer med et studiemedlemskab er forpligtet til at fremvise gyldig dokumentation (studiekort), når ProRepubliQ forlanger det. Ved manglende dokumentation stiger medlemskabet til ProRepubliQs gældende normalpris uden yderligere varsel.

2.3 FIRMA

Personer med firmamedlemskab er forpligtet til at fremvise dokumentation for ansættelsen, når ProRepubliQ forlanger det. Ved manglende dokumentation, stiger medlemskabet til ProRepubliQs gældende normalpris uden yderligere varsel. Det samme gør sig gældende såfremt aftalen mellem virksomheden og ProRepubliQ ophører, eller såfremt ansættelsesforholdet ophører.

2.4 UMYNDIGE MEDLEMMER & MIN. ALDER

Er en person under 18 år eller umyndig, kan medlemskab kun opnås, hvis en værge underskriver en værgeerklæring til ProRepubliQ. Minimum alder er 15 år for at træne i ProRepubliQ.

2.5 BEROPERIODER

Måneds-medlemskaber kan sættes i bero så ofte, medlemmet ønsker. Års-medlemskaber kan sættes i bero en gang. Berostillelse kan ske for maksimal en periode af tre måneder ad gangen. Skal beroperiode forlænges herefter, kræves ny henvendelse. For hver beroperiode betales et gebyr efter ProRepubliQs gældende takster.

Medlemskabet kan sættes i bero ved personlig henvendelse i centret. Det er ikke muligt at sætte et medlemskab i bero i en opsigelsesperiode eller ved køb af medlemskab til kampagnepris. En evt. berosætning ophæves, hvis medlemskabet opsiges.

2.6 VEDRØRENDE FORLØB: HERUNDER 90DAYS

Deltagelse på forløb forudsætter PRO-medlemskab af ProRepubliQ.

ProRepubliQ forbeholder sig retten til at beholde 1. rate ved afbud senere end 1 måned før opstartsdato.

ProRepubliQ forbeholder sig ligeledes retten til at beholde det fulde beløb ved afmelding senere end 14 dage før opstartsdato.

3. VARIGHED

Alle medlemskaber, herunder alle måneds-samt årsmedlemskaber, er løbende medlemskaber, der fortsætter indtil de opsiges jvf. punkt 6. Klippekort samt deltagelse på forløb (f.eks. 90DAYS og PRO CAMP), anses ikke som medlemskaber.

4. BETALING

Ved oprettelse af et medlemskab forudbetales oprettelse og prisen for den samlede aftaleperiode. Ved oprettelse af et medlemskab tilmeldes aftalen betalingsservice eller en indløsningsaftale, som f.eks. NETS/Reepay eller lignende. Der betales kontant for oprettelse og for perioden fra oprettelsen til første betaling via betalingsservice eller indløsningsaftale. Det er medlemmets eget ansvar at sikre at der er afgivet korrekte oplysninger til brug for betalingsservice eller indløsningsaftale. Hvis ProRepubliQ er nødsaget til at fremsende indbetalingskort, betales et gebyr efter ProRepubliQs gældende takster. Omkostninger for brug af betalingsservice eller indløsningsaftale, opkræves sammen med øvrig betaling.

Se gældende takster, på www.ProRepubliQ.com/medlemskab

4.1 MANGLENDE ELLER FOR SEN BETALING

Betales den løbende ydelse af medlemskab ikke til den aftalte tid, udsendes et rykkerbrev til medlemmet og desuden opkræves et rykkergebyr efter gældende takst. Hvis medlemmet ikke betaler senest 10 dage efter den angivne forfaldsdato, har ProRepubliQ ret til at ophæve medlemskabet uden varsel.

ProRepubliQ forbeholder sig retten til at straksopkræve beløbet for den resterende del af den relevante betalingsperiode. Medlemmets adgang spærres indtil betaling af ProRepubliQs tilgodehavende er sket. Efter betaling er medlemmet berettiget til at benytte ProRepubliQs faciliteter indtil udløbet af den relevante betalingsperiode.

5. ÆNDRING AF PRIS OG MEDLEMSBETINGELSER

Prisændringer adviseres individuelt via nyhedsbrev / mail. Dertil vil du altid kunne se eventuelle kommende prisændringer i dit lokale ProRepubliQ center samt på ProRepubliQ’s hjemmeside www.prorepubliq.com. Varsling vil ske senest løbende måned + 30 dage før prisændring træder i kraft. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab som følge af prisændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab jvf. punkt 6.

5.1 ÆNDRING AF MEDLEMSBETINGELSER

ProRepubliQ kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på løbende måned +30 dage. Ved væsentlige ændringer i medlemsvilkårene gives individuel meddelelse herom til medlemmet. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af vilkårsændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab jvf. punkt 6. ProRepubliQ har ret til at foretage sædvanlige ændringer i ordensreglement, holdaktiviteter, lokaler, udstyr og åbningstider.

6. OPSIGELSE ELLER OPHÆVELSE

Medlemskaber kan til enhver tid opsiges eller nedgraderes med et varsel på løbende måned + 30 dage. Ubrugte måneder for Års-medlemskab, refunderes ikke. Ubrugte klip på klippekort refunderes ikke og klippekortets gyldighed, er 1 år fra købsdatoen. Opsigelsen eller nedgraderingen skal ske skriftligt til det lokale centers officielle e-mail eller ved personligt fremmøde i det lokale center. Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal medlemmet kunne bevise, at der uomtvisteligt er sket en opsigelse med dato og kvittering fra centret.

6.1 OPHÆVELSE AF MEDLEMSKAB

ProRepubliQ kan ophæve enhver aftale om medlemskab uden yderligere varsel. I tilfælde af ProRepubliQs ophævelse vil samtlige uudnyttede forudbetalinger blive tilbagebetalt. Såfremt ProRepubliQ ophæver en aftale om medlemskab på grund af et medlems væsentlige misligholdelse af de gældende medlemsbetingelser eller ordensreglement, vil der ikke ske tilbagebetaling af nogen art. Som væsentlig misligholdelse betragtes blandt andet doping, udlån af medlemskab og racistiske udtalelser i ProRepubliQ.

7. BRUG AF MEDLEMSKAB OG PROREPUBLIQ CENTER

7.1 HELBREDSTILSTAND OG PERSONSKADE

Al træning sker på eget ansvar. Alle førstegangstrænende bør konsultere en træningsvejleder inden træningen påbegyndes. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos ProRepubliQ. ProRepubliQ tager heller ikke ansvar for personskader på et medlem, som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

7.2 VÆRDIGENSTANDE

ProRepubliQ anbefaler, at alle genstande af værdi opbevares i et aflåst skab under træning. ProRepubliQ bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingsskade.

7.3 HUSETS REGLER

De til enhver tid gældende regler samt anvisninger givet af ProRepubliQs personale skal altid følges. Overtrædelse heraf kan medføre bortvisning. Racistiske eller nedladende udtalelser medfører øjeblikkelig bortvisning. ProRepubliQ kan i særlige tilfælde forlange fremvisning af lægeerklæring, hvis det vurderes, at træningen kan være sundhedsskadeligt for medlemmet.

7.4 AFMELDING AF RESERVATION

Er et medlem forhindret i at benytte en holdreservation eller møde til aftalt træning med en træningsvejleder, skal der meldes afbud senest 3 timer før starttidspunktet. Såfremt et medlem;

  1. ikke afmelder en holdreservation til tiden, eller fremmøder sig på holdet, senest 5 min. før holdstart,
  2. ikke melder afbud senest 3 timer før holdstart, når medlemmet har stået på venteliste, og deltagelse er bekræftet af ProRepubliQ, eller
  3. ikke melder afbud til træning med en træningsvejleder til tiden, opkræves medlemmet et gebyr efter gældende takst. Betales et gebyr ikke, har ProRepubliQ ret til at ophæve medlemskabet uden varsel. jvf. punkt. 4.1 og 6.1.

7.5 APP OG WEBSITE

Medlemmet kan bruge ProRepubliQ´s app og website. Adgang til app er via tildelte login oplysninger fra ProRepubliQ. ProRepubliQ er ikke ansvarlig for manglende tilgængelighed, fejl, nedbrud eller andre tekniske problemer ved brug af app eller website i f.m. tilmelding eller afmelding af hold, træningsresultater m.v.

7.6 VIDEO OG FOTOOPTAGELSE

Det er ikke tilladt uden samtykke at optage video eller tage billeder af andre medlemmer eller personaler.

Det er ikke tilladt at optage video eller tage billeder af ProRepubliQs lokaler til kommercielt brug uden forudgående tilladelse.

7.7 VIDEOOVERVÅGNING

Der kan være videoovervågning i dele af et ProRepubliQ center, såsom holdsal, lounge og fællesområder. Overvågningen har til formål at forebygge og skabe tryghed for personale, medlemmer og øvrige gæster. Du kan læse mere om den gældende persondatapolitik her

START DIN GRATIS PRØVETRÆNING